Guud’s BuitenGoed, Schipbeek 21, 1273 MJ Huizen

(aug. 2018)

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via de telefoon of e-mail. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld google, google-earth, telefoonboek e.d). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

* Naam, adres en woonplaats;

* Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers)

* Perceel- en kadastrale gegevens (ligging ten opzichte van het noorden, erfgrenzen e.d.).

* Foto’s van uw woning en de tuin.

Het doel voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we ervanuit gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

* Communicatie en informatievoorziening;

* Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;

* De verbetering van onze diensten;

* Facturering en incasso.

Bovenstaande betekent ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u nieuwsbrieven te sturen over onze diensten, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over de diensten die door ons zijn verleend.

De gegevens over het perceel en de ligging van uw tuin worden door ons ook in een papieren dossier opgeslagen. Hierin zitten alle ontwerptekeningen en uitwerkingen daarvan als ook beplantingsplannen en offertes. Dit dossier is altijd ter inzage verkrijgbaar en indien gewenst worden de gegevens hieruit door ons vernietigd of voor u gekopieerd. Indien wij uw tuin ook ten tijde van een vorige eigenaar onderhielden, zullen wij gegevens over deze tuin alleen in bijzondere gevallen doorgeven.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. U moet hierbij denken aan stratenmakers, dakdekkers, schilders of andere vakmensen. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld hostingpartijen van onze online software, ons accountantkantoor en eventuele leveranciers van tuinmaterialen die via ons in opdracht van u (tuin)materialen moeten leveren. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met

persoonsgegevens omgaan. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor specifieke tuin-gerelateerde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om het werk in uw tuin goed te kunnen uitvoeren. Indien wij een tuin meer dan 5 jaren niet meer in onderhoud hebben, worden de gegevens vernietigd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijv. de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt hiervoor is Guud Bos-Rijvers, info@guudsbuitengoed.nl / +31 (0)6 55 924 714.

'depth' => -1, ) ); } ?>